Tinklalapio naudojimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

1. Tinklalapio www.visaginoraktelis.lt (toliau – Tinklalapis) naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Tinklalapiu sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Tinklalapio valdytojas (duomenų valdytojas) – Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“, juridinio asmens kodas 190230443, buveinės adresas Taikos pr. 20, LT-31110 Visaginas  (toliau – Įstaiga), tvarko Tinklalapio lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.
2. Įeidami į Tinklalapį, Vartotojai įsipareigoja laikytis Taisyklių.
3. Tinklalapio paslaugos – tai su Vartotojų informavimu ir Vartotojo informacijos pateikimu susijusios paslaugos (toliau – Tinklalapio paslaugos), kurios apima:
3.1. informacijos apie Įstaigos paslaugas, Vartotojo mokėtinas sumas teikimą;
3.2. klausimų ar kitos informacijos pateikimą ir/ar paslaugų užsakymą elektroniniu būdu.
3.3. bet kokios kitos paslaugos, teikiamos Tinklalapiu.
4. Įstaiga turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Tinklalapyje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Tinklalapyje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Vartotojas ir toliau naudojasi Tinklalapio paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

Vartotojų prisijungimas ir asmens duomenų apsauga

5. Vartotojas, prisijungdamas prie Tinklalapio (įeidamas į Tinklalapį), patvirtina, kad įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Tinklalapio Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;
6. Tinklalapyje Vartotojo pateikti asmens duomenys yra Įstaigos tvarkomi laikantis šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.
7. Elektroninių formų pildymo būdu Vartotojo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas ir pan.) naudojami šiais tikslais:
7.1. Komunikacijos ir atsakymų į gautus pasiūlymus, nusiskundimus ir (ar) rekomendacijas pateikimo;
7.2. Gautų pasiūlymų, nusiskundimų ir (ar) rekomendacijų administravimo;
7.3. Tinklalapio ir Įstaigos paslaugų teikimo tikslais.
8. Vartotojas, kreipdamasis į Įstaigą raštu el. paštu sekretore@visaginoraktelis.lt, arba atvykęs į klientų aptarnavimo centrą, pateikdamas Įstaigai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę:
8.1.kreiptis į Įstaigą su prašymu suteikti informaciją apie Įstaigos tvarkomus Vartotojo asmens duomenis bei susipažinti su duomenimis, kurie ir kaip jie yra tvarkomi;
8.2. kreiptis į Įstaigą su prašymu ištaisyti Vartotojo asmens duomenis, papildyti neišsamius asmens duomenis ir/ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
8.3. kreiptis į Įstaigą su prašymu sunaikinti (ištrinti) asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą esant viena iš teisėtų priežasčių ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
8.4. kreiptis į Įstaigą su prašymu perkelti asmens duomenis Vartotojo nurodytam kitam duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui;
8.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys ar bet kada atšaukti (panaikinti) savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais ar kitais tikslais, kurių tvarkymui yra reikalingas Vartotojo sutikimas, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
9. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.
10. Įstaiga įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus Įstaigos partnerius, paslaugų teikėjus, teikiančius su Įstaigos teikiamomis paslaugomis susijusias paslaugas (tokiu atveju trečiajai šaliai perduodami tik tie asmens duomenys, kurie yra būtini paslaugų suteikimui, ir užtikrinama, kad trečioji šalis garantuoja reikiamą asmens duomenų apsaugos lygį. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Įstaiga užtikrina, kad asmens duomenys nėra perduodami už EEE ribų.

Įstaigos ir Vartotojo teisės bei pareigos

11. Įstaiga pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Vartotojui, keisti Tinklalapyje nurodytas Įstaigos teikiamas Paslaugas ar atskiras jų sąlygas.
12. Įstaiga turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti ar visiškai nutraukti Tinklalapio veiklą. Naudodamasis Tinklalapiu ir/ar Įstaigos teikiamomis Paslaugomis, Vartotojas privalo:
12.1. griežtai laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;
12.2. nepažeisti Įstaigos ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
12.3. neteikti melagingų ir/ar klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;
12.4. naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;
12.5. neplatinti kompiuterinių virusų ir/ar imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Tinklalapyje darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Tinklalapiui, ar Įstaigos teikiamų paslaugų procesui;
12.6. nesiimti jokių tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų Tinklalapio veiklą ir Tinklalapio ar Įstaigos paslaugų teikimą Vartotojui ar tretiesiems asmenims;
12.7. paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;
12.8. nedelsiant informuoti Įstaigą, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie Tinklalapio duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti kiti tretieji asmenys.
13. Vartotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Įstaiga įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Tinklalapiu.

Intelektinės nuosavybės apsauga ir nuorodos į kitus tinklalapiu

14. Visos teisės į Tinklalapį ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, banerius ir visus kitus dizaino elementus su tikslu naudoti juos komerciniais ar kitais Įstaigos ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.
15. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Tinklalapyje, yra Įstaigos nuosavybė, arba Įstaiga juos naudoja teisėtai, sutarčių, sudarytų su jų savininkais, pagrindu.
16. Šiame Tinklalapyje gali būti pateikta nuorodų į kitus tinklalapius, kurie leis Vartotojui išeiti iš šio Tinklalapio, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šiame Tinklalapyje.
17. Įstaiga negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti tokių tinklalapių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl juose pateikto turinio teisingumo.
18. Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad kituose Tinklalapiuose, į kurias yra nukreipiama iš šio Tinklalapio, gali galioti kitokios nei Tinklalapyje galiojančios Tinklalapio naudojimo taisyklės, privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos nuostatos. Šis Tinklalapis naudoja socialinio tinklo Facebook įskiepius (angl. plug-in). Juos naudojant Jūsų duomenys, tokie kaip IP adresas, yra perduodami socialinio tinklo administratoriui. Apie tai, kaip socialinio tinklo administratorius toliau tvarko Jūsų asmens duomenys, galite sužinoti jų svetainėse.

Paslaugų užsakymas Tinklalapyje

19. Naudodamiesi Tinklalapiu, Vartotojai gali užsakyti Įstaigos ir/ar trečiųjų šalių paslaugas arba pateikti užklausas dėl tokių paslaugų užsakymo.
20. Vartotojas, užsakydamas Įstaigos ir/ar trečiųjų šalių paslaugas arba pateikdamas užklausą dėl tokių paslaugų užsakymo, žino ir sutinka, jog informacija ir duomenys, kuriuos jis nurodys pildydamas užklausą, bus perduoti tokių paslaugų teikėjui.
21. Vartotojas, užsakydamas Įstaigos ir/ar trečiųjų šalių paslaugas arba teikdamas užklausą dėl tokių paslaugų užsakymo (nurodydamas savo duomenis ir/ar kontaktinę informaciją), prisiima visą atsakomybę ir riziką dėl duomenų, kuriuos jis perduoda trečiosioms šalims, naudojimo.

Slapukai

22. Įstaiga, siekdama padaryti Vartotojo naudojimąsi Tinklalapiu greitesniu ir patogesniu, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Vartotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Įstaiga naudoja Vartotojui atpažinti bei Tinklalapio lankomumo statistikai stebėti.
23. Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Įstaiga įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Tinklalapiu Vartotojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Įstaigos numatyti slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Tinklalapio funkcijos gali neveikti. Apie tai plačiau Įstaigos slapukų politikoje.

Baigiamosios nuostatos

24. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Tinklalapio ir Vartotojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
25. Visos teisės į Tinklalapyje ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Tinklalapyje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško Įstaigos sutikimo.
26. Visais klausimais dėl Tinklalapyje teikiamų savitarnos paslaugų ir Įstaigos vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštu sekretore@visaginoraktelis.lt arba atvykus į klientų aptarnavimo centrą, pateikiant Įstaigai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Informacija atnaujinta — 2024-01-17 | << ATGAL

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
Įstaigos kodas 190230443
A. s. LT72 7300 0100 0261 9894
Bankas „AB Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Elena Čekienė – direktorė

Taikos pr. 20, LT-31110 Visaginas 
Tel./faks. +370 386 70719
Tel. +370 386 73186
El. paštas sekretore@visaginoraktelis.lt

2024 © Visagino l-d „Auksinis Raktelis“
Versija neįgaliesiems