Visagino vaikų lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“ siūlo darbą socialiniam pedagogui

Pareigos: socialinis pedagogas.

Mokomoji kalba – lietuvių kalba.

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 0,5 etato darbo krūvis pagal neterminuotą darbo sutartį su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu. Reikalavimai (būtina atitikti vieną iš šitų reikalavimų):

 1. aukštasis išsilavinimas, socialinio pedagogo kvalifikacija;
 2. įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;
 3. baigęs socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje mokykloje ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją;
 4. įgijęs socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, išklausęs ir atsiskaitęs už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje.

Socialinio pedagogo funkcijos:

 1. vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais);
 2. konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 3. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 4. numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudamas su auklėtojais, priešmokyklinio ugdymo pedagogais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 5. šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 6. inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius;
 7. atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
 8. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 9. rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą;
 10. tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus);
 11. planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 3. Išsilavinimą, kvalifikaciją, informacinių technologijų išmanymą ir darbo stažą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.
 4. Gyvenimo aprašymas (CV).
 5. Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
 6. Kandidatas taip pat gali pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas.

Dokumentai priimami adresu: Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“, sekretoriaus-archyvaro kabinetas nuo 8.00 iki 14.30 val. arba siųsti el. p. sekretore@visaginoraktelis.lt
Kandidatai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 386) 70719, 74828.
Skelbimas galioja iki 2019-06-15.
Atrankos data: 2019-06-21.

Nuomonės / pastebėjimai

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
Įstaigos kodas 190230443
A. s. LT72 7300 0100 0261 9894
Bankas „AB Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Elena Čekienė – direktorė

Taikos pr. 20, LT-31110 Visaginas 
Tel./faks. (8 386) 70 719
Tel. (8 386) 73 186
El. paštas info@visaginoraktelis.lt

2020 © Visagino l-d „Auksinis Raktelis“
Versija neįgaliesiems