VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba.

Pareigybės pavadinimas: specialusis pedagogas.

Pareigybės lygis – A (A2).

Pareigybes paskirtis didinti mokinių (vaikų), ugdomų mokykloje, vykdančioje priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymosi veiksmingumą.

Darbo krūvis: 40 val. per savaitę (1 etatas) ir 20 val. per savaitę (0,5 etato).

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu ir Visagino švietimo pagalbos tarnybos Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Visagino švietimo pagalbos tarnyboje tvarkos aprašu.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota nuo 2019-08-26 (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.).

Kvalifikaciniai reikalavimai:
aukštasis universitetinis išsilavinimas ir ne žemesnis kaip specialiojo pedagogo bakalauro laipsnis ar jam prilygstanti profesinė kvalifikacija;
žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius pedagoginės pagalbos teikimą bei specialųjį ugdymą, išmanyti Lietuvos švietimo pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemas;
mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas.
išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengti programas ir projektus;
būti įgijusiam bazinio kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją / ECDL pradmenis;
gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas.

Veiklos sritys:
1. Įvertinimas: atlieka pedagoginį mokinių (vaikų) vertinimą, nustato mokinių (vaikų) žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų, kalbos raidos ypatumus, komunikacijos sutrikimus ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje ar, esant žymiai rybotam mokinio (vaiko) mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės – mokinio (vaiko) namuose, dalyvauja kompleksiniuose tyrimuose, siekiant nustatyti sutrikimo pobūdį, specifinius individualius poreikiu;
2. Ugdymas:
2.1. rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas (esant poreikiui), ugdymosi rekomendacijas;
2.2. dirba mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe, renka bei teikia duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių (vaikų) pasiekimus bei pažangą;
2.3. .numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
2.4. organizuoja sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines ir grupines pratybas;
2.5. padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams (vaikams) įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje / klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio (vaiko) gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
2.6. pataria mokytojams, kaip pritaikyti ir individualizuoti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams (vaikams) mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymosi procese, ir juos konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) ugdymo klausimais.
3. Konsultuoja specialiosios pedagoginės pagalbos klausimais.
4. Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius (vaikus).

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo (jeigu taikomas valstybinės kalbos kvalifikacinės kategorijos reikalavimas) kopiją.
6. Gyvenimo aprašymą.
7. Pažymą apie darbo stažą.
8. Pretendento anketą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo priedą (pildoma Tarnyboje).
9. Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildomas Tarnyboje).
10. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimas:
Pretendentai dokumentus pateikia į Visagino švietimo pagalbos tarnybą adresu: Draugystės g. 12, Visaginas arba atsiunčia elektroniniu paštu info@vspt.lt.

Dokumentai priimami: iki 2018-08-02 (imtinai).

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti gražinami pretendentams.

Telefonas pasiteirauti: (8 386) 60  099.

Nuomonės / pastebėjimai

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
Įstaigos kodas 190230443
A. s. LT72 7300 0100 0261 9894
Bankas „AB Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Elena Čekienė – direktorė

Taikos pr. 20, LT-31110 Visaginas 
Tel./faks. +370 386 70719
Tel. +370 386 73186
El. paštas sekretore@visaginoraktelis.lt

2024 © Visagino l-d „Auksinis Raktelis“
Versija neįgaliesiems