Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Visagino vaikų lopšelio-darželio „ Auksinis raktelis“ nuostatai 2023-12-13 11:19:52 6.8 MB
Futboliuko piešinių parodos- konkurso nuostatai 2023-12-10 17:46:36 82.82 KB
Tvarkų aprašai
Įsakymas dėl neblaivumo darbe prevencijos įgyvendinimo ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos patvirtinimo 2024 m. 2024-04-18 14:53:05 29.81 KB
Incidentų darbe registravimo žurnalas priedas Nr. 1 2024-04-18 14:53:05 15.72 KB
Incidentų darbe registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas 2024 m. 2024-04-18 14:53:05 20.24 KB
Smurto ir (ar) priekabiavimo darbe prevencijos politika 2024 m. 2024-04-18 14:53:05 56.55 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2024 m. 2024-04-18 14:53:05 34.41 KB
Darbuotojų bei darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į Visagino vaikų lopšelį-darželį „auksinis raktelis“ iš kitos įstaigos, instruktavimo saugos darbe klausimais tvarka 2024 m. 2024-04-18 14:53:05 17.71 KB
Darbo apmokėjimo sistemos pareigybių lygių struktūra 1 priedas 2024 m. 2024-04-18 14:53:05 22.89 KB
Darbo apmokėjimo sistemos Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ir meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, pareiginės algos koeficientai ir darbo krūvio sandara 2 priedas 2024 m. 2024-04-18 14:53:05 32.67 KB
Darbo apmokėjimo sistemos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos koeficientai 3 priedas 2024 m. 2024-04-18 14:53:05 13.81 KB
Darbo apmokėjimo sistemos A ir B lygio struktūrinių padalinių vadovų pareiginės algos koeficientai 4 priedas 2024 m. 2024-04-18 14:53:05 17.14 KB
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-04-18 14:53:05 42.93 KB
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 2.07 MB
Sprendimas dėl Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose ir Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo 2019 m. 2024-04-18 14:53:05 31 KB
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Visagino savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas 2020 m. 2024-06-19 16:59:09 318.57 KB
Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2019 m. 2024-04-18 14:53:05 54.5 KB
Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašas 2019 m. 2024-04-18 14:53:05 45 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-04-18 14:53:05 154.23 KB
Darbo apmokėjimo tvarka 2022 m. 2024-04-18 14:53:05 196.8 KB
Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05
Patalpų nuomos tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 198.44 KB
Ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso ne konkurso būdu organizavimo tvarka 2024-04-18 14:53:05 514.65 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 20.94 KB
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05
Mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 39.6 KB
Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05
Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą Mokykloje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie Mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 19.42 KB
Visagino savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas 2024-04-18 14:53:05 42.38 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 53.67 KB
Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 4.32 MB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 2.57 MB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarka 2024-04-18 14:53:05 2.11 MB
Darbuotojų ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 4.61 MB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 1.95 MB
Ugdymo organizavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 4.56 MB
Vaikų lankomumo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 237.98 KB
Vidaus kontrolės politika 2024-04-18 14:53:05 10.8 MB
Ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso ne konkurso būdu organizavimo tvarka 2024-04-18 14:53:05 514.65 KB
Mažos vertės pirkimų tvarkjos aprašas 2024-04-18 14:53:05 252.88 KB
Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas 2024-04-18 14:53:05 27.86 KB
Darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarka 2024-04-18 14:53:05 467.3 KB
Lygių galimybių politika 2024-04-18 14:53:05 197.86 KB
Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 408.56 KB
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 23.34 MB
Taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-12-14 10:56:33 7.7 MB
Vidaus tvarkos taisyklės 2023-12-14 10:56:33 145.4 KB
Patalpų ir inventoriaus higieninės priežiūros taisyklės 2023-12-14 10:56:33 2.14 MB
Tinklapio naudojimosi taisyklės 2023-12-14 10:56:33 123.5 KB
Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklės 2024-03-27 16:54:12
Ekologiškų ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklės 2024-03-27 16:54:24
Priėmimas į lopšelį-darželį
Pagrindiniai duomenys apie moksleivį 2023-12-10 16:31:00 21.54 KB
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinę grupę 2023-12-14 09:11:14 32 KB
Prašymas dėl vaiko priėmimo į darželį 2023-12-14 09:11:42 32.5 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinę grupę 2023-12-14 09:11:14 32 KB
Prašymas dėl vaiko priėmimo į darželį 2023-12-14 09:11:42 32.5 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:06:51 15.94 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:06:59 13.42 KB
Ūkio skyriaus vadovo pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:07:10 14.34 KB
Vyriausio buhalterio pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:07:18 19.83 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:07:28 22.15 KB
Sekretoriaus-archyvaro pareigybės aprašas 2023-12-11 22:07:36 19.49 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:01:29 12.74 KB
Maitinimo organizavimo specialisto pareigybės aprašymas 2023-12-13 22:50:52 18.85 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:04:22 18.33 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-12-13 22:37:58 17.36 KB
Ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-12-13 22:37:58 17.36 KB
Meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-12-13 22:37:58 13.63 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-12-13 22:37:58 16.44 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:03:51 16.05 KB
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:04:54 14.2 KB
Santechniko pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:05:02 14.16 KB
Elektriko-elektros įrenginių šaltkalvio pareigybės aprašymas 2023-12-13 22:50:30 15.8 KB
Sandelininko pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:05:25 15.53 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:05:34 15.79 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:05:42 14.46 KB
Virtuvės pagalbinio darbuotojo pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:05:50 12.9 KB
Skalbėjo pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:05:58 12.8 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:06:06 12.04 KB
Pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:06:14 12.73 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Tėvams
  • Mokytojams