Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Visagino vaikų lopšelio-darželio „ Auksinis raktelis“ nuostatai 2023-12-13 11:19:52 6.8 MB
Futboliuko piešinių parodos- konkurso nuostatai 2023-12-10 17:46:36 82.82 KB
Tvarkų aprašai
Įsakymas dėl neblaivumo darbe prevencijos įgyvendinimo ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos patvirtinimo 2024 m. 2024-04-18 14:53:05 29.81 KB
Incidentų darbe registravimo žurnalas priedas Nr. 1 2024-04-18 14:53:05 15.72 KB
Incidentų darbe registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas 2024 m. 2024-04-18 14:53:05 20.24 KB
Smurto ir (ar) priekabiavimo darbe prevencijos politika 2024 m. 2024-04-18 14:53:05 56.55 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2024 m. 2024-04-18 14:53:05 34.41 KB
Darbuotojų bei darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į Visagino vaikų lopšelį-darželį „auksinis raktelis“ iš kitos įstaigos, instruktavimo saugos darbe klausimais tvarka 2024 m. 2024-04-18 14:53:05 17.71 KB
Darbo apmokėjimo sistemos pareigybių lygių struktūra 1 priedas 2024 m. 2024-04-18 14:53:05 22.89 KB
Darbo apmokėjimo sistemos Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ir meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, pareiginės algos koeficientai ir darbo krūvio sandara 2 priedas 2024 m. 2024-04-18 14:53:05 32.67 KB
Darbo apmokėjimo sistemos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos koeficientai 3 priedas 2024 m. 2024-04-18 14:53:05 13.81 KB
Darbo apmokėjimo sistemos A ir B lygio struktūrinių padalinių vadovų pareiginės algos koeficientai 4 priedas 2024 m. 2024-04-18 14:53:05 17.14 KB
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-04-18 14:53:05 42.93 KB
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 2.07 MB
Sprendimas dėl Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose ir Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo 2019 m. 2024-04-18 14:53:05 31 KB
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Visagino savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas 2020 m. 2024-06-19 16:59:09 318.57 KB
Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2019 m. 2024-04-18 14:53:05 54.5 KB
Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašas 2019 m. 2024-04-18 14:53:05 45 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-04-18 14:53:05 154.23 KB
Darbo apmokėjimo tvarka 2022 m. 2024-04-18 14:53:05 196.8 KB
Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05
Patalpų nuomos tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 198.44 KB
Ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso ne konkurso būdu organizavimo tvarka 2024-04-18 14:53:05 514.65 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 20.94 KB
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05
Mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 39.6 KB
Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05
Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą Mokykloje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie Mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 19.42 KB
Visagino savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas 2024-04-18 14:53:05 42.38 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 53.67 KB
Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 4.32 MB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 2.57 MB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarka 2024-04-18 14:53:05 2.11 MB
Darbuotojų ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 4.61 MB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 1.95 MB
Ugdymo organizavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 4.56 MB
Vaikų lankomumo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 237.98 KB
Vidaus kontrolės politika 2024-04-18 14:53:05 10.8 MB
Ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso ne konkurso būdu organizavimo tvarka 2024-04-18 14:53:05 514.65 KB
Mažos vertės pirkimų tvarkjos aprašas 2024-04-18 14:53:05 252.88 KB
Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas 2024-04-18 14:53:05 27.86 KB
Darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarka 2024-04-18 14:53:05 467.3 KB
Lygių galimybių politika 2024-04-18 14:53:05 197.86 KB
Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 408.56 KB
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 23.34 MB
Taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-12-14 10:56:33 7.7 MB
Vidaus tvarkos taisyklės 2023-12-14 10:56:33 145.4 KB
Patalpų ir inventoriaus higieninės priežiūros taisyklės 2023-12-14 10:56:33 2.14 MB
Tinklapio naudojimosi taisyklės 2023-12-14 10:56:33 123.5 KB
Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklės 2024-03-27 16:54:12
Ekologiškų ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklės 2024-03-27 16:54:24
Priėmimas į lopšelį-darželį
Pagrindiniai duomenys apie moksleivį 2023-12-10 16:31:00 21.54 KB
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinę grupę 2023-12-14 09:11:14 32 KB
Prašymas dėl vaiko priėmimo į darželį 2023-12-14 09:11:42 32.5 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinę grupę 2023-12-14 09:11:14 32 KB
Prašymas dėl vaiko priėmimo į darželį 2023-12-14 09:11:42 32.5 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:06:51 15.94 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:06:59 13.42 KB
Ūkio skyriaus vadovo pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:07:10 14.34 KB
Vyriausio buhalterio pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:07:18 19.83 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:07:28 22.15 KB
Sekretoriaus-archyvaro pareigybės aprašas 2023-12-11 22:07:36 19.49 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:01:29 12.74 KB
Maitinimo organizavimo specialisto pareigybės aprašymas 2023-12-13 22:50:52 18.85 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:04:22 18.33 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-12-13 22:37:58 17.36 KB
Ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-12-13 22:37:58 17.36 KB
Meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-12-13 22:37:58 13.63 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-12-13 22:37:58 16.44 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:03:51 16.05 KB
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:04:54 14.2 KB
Santechniko pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:05:02 14.16 KB
Elektriko-elektros įrenginių šaltkalvio pareigybės aprašymas 2023-12-13 22:50:30 15.8 KB
Sandelininko pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:05:25 15.53 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:05:34 15.79 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:05:42 14.46 KB
Virtuvės pagalbinio darbuotojo pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:05:50 12.9 KB
Skalbėjo pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:05:58 12.8 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:06:06 12.04 KB
Pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas 2023-12-11 22:06:14 12.73 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planai
Priešmokyklinio ugdymo planas 2023–2024 ugdymo metams 2024-06-06 11:05:41 27.36 KB
Priešmokyklinio ugdymo planas 2022–2023 ugdymo metams 2024-06-06 11:02:26 3.35 MB
Priešmokyklinio ugdymo planas 2018–2019 ugdymo metams 2024-06-06 11:02:37 5.36 MB
Strateginiai planai
Strateginis planas 2023-2027 m. 2024-06-06 11:06:59 51.31 KB
Metiniai veiklos planai
Veiklos planas 2024 m. 2024-06-06 11:02:19 101.35 KB
Veiklos planas 2021 m. 2024-06-06 11:02:44 334.22 KB
Kiti planavimo dokumentai
Metodinės tarybos veiklos planas 2024 m. m. 2024-03-12 15:46:20 24.1 KB
Mokyklos teikiamų paslaugų aprašai 2018 m. 2023-12-13 14:25:44 475.97 KB
Įsakymas dėl periodinio darbuotojų sveikatos tikrinimosi dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-12-10 17:30:56 231.82 KB
Įsakymas dėl pranešimo darbuotojams apie jų asmens duomenų tvarkymą dėl profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) proceso organizavimo patikrinimo tikslu ir duomenų tvarkymo veiklos įrašo patvirtinimo 2023-12-10 17:30:57 388.38 KB
Įsakymas dėl Visagino vaikų lopšelio-darželio ‘Auksinis raktelis“ psichologinio smurto ir mobingo politikos patvirtinimo 2023-12-10 17:30:58 4.97 MB
Programos
Individuali ikimokyklinio ugdymo programa „Vaivorykštė“ 2017 m. 2024-06-06 11:11:50 14.87 MB
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2014 m. 2024-06-06 11:03:00 169.88 KB
Tarptautinė programa „Zipio draugai“ 2024-06-06 11:03:11
Lions Quest programa „Laikas kartu“ 2024-06-06 11:03:21
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktorės metų veiklos ataskaita 2022 m. ir 2023 m. užduotys 2023-12-13 14:36:36 3.54 MB
Direktorės metų veiklos ataskaita 2021 m. ir 2022 m. užduotys 636.11 KB
Direktorės metų veiklos ataskaita 2020 m. ir vertinimas 1.92 MB
Direktorės veiklos ataskaita 2019 m. ir metinis vertinimas 2.07 MB
Direktorės metų veiklos ataskaita 2018 m. ir 2019 m. užduotys 3.41 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-29 17:54:59 9.64 MB
2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-29 17:54:59 2.91 MB
2023 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2024-03-29 17:54:59 1.99 MB
2023 m. II ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2024-03-29 17:54:59 428.45 KB
2023 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2024-03-29 17:54:59 930.99 KB
2023 II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-29 17:54:59 562.89 KB
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-29 17:54:59 4.36 MB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys 2023-12-12 16:22:50 8.37 MB
2022 m. IV ketv. aiškinamasis raštas 2023-12-11 16:18:45 1.55 MB
2022 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-11 16:19:46 434.49 KB
2022 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-12-11 16:21:22 829.71 KB
2022 m. III ketv. aiškinamasis raštas 2023-12-11 16:22:51 34 KB
2022 m. III ketv. aiškinamojo rašto tęsinys 2023-12-11 16:25:15 23.97 KB
2022 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-12-11 16:26:56 17.65 KB
2022 m. III ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-11 16:30:18 12.58 KB
2022 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-11 16:32:10 15.38 KB
2022 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2023-12-11 16:33:33 1.32 MB
2022 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-12-11 16:34:30 691.03 KB
2022 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-11 16:35:31 477.86 KB
2022 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-12-11 16:36:40 821.84 KB
2022 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-11 16:38:00 486.33 KB
2022 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2023-12-11 16:39:02 2.11 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-11 16:43:26 815.19 KB
2021 m. IV ketv. aiškinamasis raštas 2023-12-11 16:44:33 1.36 MB
2021 m. IV ketv. aiškinamojo rašto tęsinys 2023-12-11 16:46:41 657.97 KB
2021 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-12-11 16:48:11 0.97 MB
2021 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-11 16:49:20 546.17 KB
2021 m. III ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-11 16:51:58 12.62 KB
2021 m. III ketv. aiškinamojo rašto tęsinys 2023-12-11 16:54:10 23.96 KB
2021 m. III ketv. aiškinamasis raštas 2023-12-11 16:54:59 32.5 KB
2021 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-12-11 16:55:47 17.56 KB
2021 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-11 16:56:47 15.38 KB
2021 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2023-12-11 16:57:53 32.5 KB
2021 m. II ketv. aiškinamojo rašto tęsinys 2023-12-11 17:00:04 24 KB
2021 m. II ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 20-ojo VSAFAS 4 priedas 2023-12-11 17:03:42 12.41 KB
2021 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-12-11 17:05:10 17.59 KB
2021 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-11 17:11:36 15.38 KB
2021 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2023-12-11 17:12:44 32.5 KB
2021 m. I ketv. aiškinamojo rašto tęsinys 2023-12-11 17:15:42 23.93 KB
2021 m. I ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-11 17:22:01 13.05 KB
2021 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-12-11 17:23:19 17.58 KB
2021 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-11 17:23:56 15.31 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-11 17:25:16 605.86 KB
2020 m. IV ketv. aiškinamasis raštas 2023-12-11 17:25:58 518.81 KB
2020 m. IV ketv. aiškinamojo rašto tęsinys 2023-12-11 17:27:33 569.11 KB
2020 m. IV ketv. aiškinamojo rašto tęsinys (2) 2023-12-11 17:28:45 695.93 KB
2020 m. IV ketv. aiškinamojo rašto tęsinys (3) 2023-12-11 17:29:30 419.52 KB
2020 m. IV ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-11 17:31:22 466.23 KB
2020 m. IV ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2) 2023-12-11 17:32:31 384.16 KB
2020 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-12-11 17:33:14 554.27 KB
2020 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita (2) 2023-12-11 17:34:36 547.94 KB
2020 m. III ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-11 17:36:27 12.89 KB
2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-12-11 17:37:52 17.84 KB
2020 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-11 17:39:00 15.62 KB
2020 m. II ketv. aiškinamojo rašto tęsinys 2023-12-11 17:42:01 23.89 KB
2020 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2023-12-11 17:43:45 32.5 KB
2020 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2023-12-11 17:45:44 32.5 KB
2020 m. II ketv. aiškinamojo rašto tęsinys 2023-12-11 17:47:11 23.89 KB
2020 m. II ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį , tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-11 17:49:05 12.81 KB
2020 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-12-11 17:50:23 17.88 KB
2020 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-11 17:51:15 15.58 KB
2020 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2023-12-11 17:52:06 32.5 KB
2020 m. I ketv. aiškinamojo rašto tęsinys 2023-12-11 17:54:41 23.85 KB
2020 m. I ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-11 17:58:09 12.38 KB
2020 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-12-11 17:58:45 17.79 KB
2020 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-11 18:00:00 15.6 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. aiškinamasis raštas 2023-12-11 18:23:20 32.5 KB
2019 m. IV ketv. aiškinamasis tęsinys 2023-12-11 18:28:09 23.97 KB
2019 m. IV ketv. finansinės sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-11 18:30:42 12.97 KB
2019 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-12-11 18:32:47 17.78 KB
2019 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-11 18:35:09 15.65 KB
2019 m. III ketv. aiškinamasis raštas 2023-12-11 18:36:15 32.5 KB
2019 m. III ketv. aiškinamasis raštas tęsinys 2023-12-11 18:38:36 24.03 KB
2019 m. III ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-11 18:40:39 12.79 KB
2019 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-12-11 18:41:58 17.79 KB
2019 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-11 18:43:08 15.63 KB
2019 m. II ketv. finansinės būklės atskaita 2023-12-11 18:44:50 17.79 KB
2019 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2023-12-11 18:45:49 32.5 KB
2019 m. II ketv. aiškinamasis raštas tęsinys 2023-12-11 18:47:15 23.98 KB
2019 m. II ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-11 18:49:06 12.84 KB
2019 m. II ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. 2023-12-11 18:50:35 12.88 KB
2019 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-11 18:51:58 15.5 KB
2019 m. I ketv. aiškinamasis raštas tęsinys 2023-12-11 18:53:45 23.75 KB
2019 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2023-12-11 18:54:35 32.5 KB
2019 m. I ketv. finansinės būklės atskaita 2023-12-11 18:55:44 17.44 KB
2019 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-11 18:56:53 15.47 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. aiškinamasis raštas prie finansinės atskaitomybės 2023-12-11 18:58:17 1.32 MB
2018 m. IV ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-11 18:59:58 523.72 KB
2018 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-12-11 19:01:23 603.43 KB
2018 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-11 19:03:08 369.84 KB
2018 m. III ketv. aiškinamasis raštas prie finansinės atskaitomybės 2023-12-11 19:03:55 225.43 KB
2018 m. III ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-11 19:26:41 67.35 KB
2018 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-12-11 19:08:22 130.56 KB
2018 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-11 19:10:22 84.22 KB
2018 m. II ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-11 19:24:50 41.5 KB
2018 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-12-11 19:17:09 49 KB
2018 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-11 19:18:01 54.5 KB
2018 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2023-12-11 19:19:37 197.51 KB
2018 m. I ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-11 19:21:45 54.46 KB
2018 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-12-11 19:22:46 100.82 KB
2018 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-11 19:23:47 62.56 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-03-29 17:52:45 10.95 MB
2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-03-29 17:52:45 8.87 MB
2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys 2024-03-29 17:52:45 11.53 MB
2023 m. I ketvirčios aiškinamasis raštas 2024-03-29 17:52:45 756.98 KB
2023 m. I ketvirčio aplinkos apsaugos programa 2024-03-29 17:52:45 441.5 KB
2023 m. I ketvirčio savivaldybės valdymo tobulinimo programa 2024-03-29 17:52:45 446.02 KB
2023 m. I ketvirčio socialinės paramos įgyvendinimo programa 2024-03-29 17:52:45 480.96 KB
2023 m. I ketvirčio švietimo paslaugų plėtros programos suvestinė 2024-03-29 17:52:45 291.75 KB
2023 m. I ketvirčio švietimo paslaugų plėtros programa 2024-03-29 17:52:45 706.04 KB
2022 m.
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys 2023-12-12 16:23:14 6.97 MB
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys 2023-12-12 16:23:22 8.31 MB
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys 2023-12-12 16:23:31 5.34 MB
2018 m.
2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-12-12 16:28:29 1.62 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos 2024-03-27 16:47:50
Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklės 2024-03-27 16:54:12
Ekologiškų ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklės 2024-03-27 16:54:24
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-04-18 14:53:05 42.93 KB
Sprendimas dėl Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose ir Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo 2019 m. 2024-04-18 14:53:05 31 KB
Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2019 m. 2024-04-18 14:53:05 54.5 KB
Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašas 2019 m. 2024-04-18 14:53:05 45 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05
Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05
Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05
Valgiaraščiai
15 dienų valgiaraštis 1-3 m. amžiaus vaikams 2022 m. 2023-12-14 09:16:04 215.74 KB
15 dienų valgiaraštis 4-7 m. amžiaus vaikams 2022 m. 2023-12-14 09:16:04 216.26 KB
15 dienų pritaikyto maitinimo (Be kiaušinių) valgiaraštis 4-7 m. amžiaus vaikams 2022 m. 2023-12-14 09:16:04 215.41 KB
15 dienų pritaikyto maitinimo (be pieno produktų) valgiaraštis 2022 m. 2023-12-14 09:16:04 215.68 KB
15 dienų valgiaraštis 4-7 m. amžiaus vaikams (1 savaitė penktadienis darželis) 2023-12-14 09:16:04 61.34 KB
15 dienų valgiaraštis 4-7 m. amžiaus vaikams (1 savaitė penktadienis darželis be kiaušinių) 2023-12-14 09:16:04 61.35 KB
15 dienų valgiaraštis 1-3 m. amžiaus vaikams (1 savaitė penktadienis lopšelis) 2023-12-14 09:16:04 61.32 KB
Savivalda, komisijos ir darbo grupės Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisija
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2023-12-10 17:31:11 401.09 KB
Metodinė taryba
Metodinės tarybos veiklos planas 2024 m. m. 2024-03-12 15:46:20 24.1 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Patalpų ir inventoriaus higieninės priežiūros taisyklės 2023-12-14 10:56:33 2.14 MB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 20.94 KB
Mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 39.6 KB
Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 4.32 MB
Psichologas
Specialiojo ugdymo paslaugų teikimo aprašymas 2023-12-14 09:21:34 1.27 MB
Socialinis pedagogas
Specialiojo ugdymo paslaugų teikimo aprašymas 2023-12-14 09:21:34 1.27 MB
Specialusis pedagogas
Specialiojo ugdymo paslaugų teikimo aprašymas 2023-12-14 09:21:34 1.27 MB
Logopedas
Specialiojo ugdymo paslaugų teikimo aprašymas 2023-12-14 09:21:34 1.27 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 23.34 MB
Viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2023-12-10 17:32:41 2.92 MB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2023-12-10 17:32:43 7.14 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas (nauja redakcija) 2024-06-19 16:59:09 435.64 KB
Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas 2024-06-19 16:59:09 435.64 KB
Apklausos ,,Dėl korupcinio pobūdžio apraiškų“ rezultatų analizė 2023 m. 2024-06-19 16:59:09 11.47 KB
Apklausos dėl korupcinio pobūdžio apraiškų 2023 m. rezultatai 2024-06-19 16:59:09 1.01 MB
Visagino vaikų lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“ korupcijos prevencijos veiksmų plano 2023 metų ataskaita 2024-06-19 16:59:09 20.83 KB
Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Auksinis raktelis“ korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų plano ataskaita už 2022 metus 2024-06-19 16:59:09 28.26 KB
Visagino savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės 2024-06-19 16:59:09 579.29 KB
Visagino savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas 2024-06-19 16:59:09 329.93 KB
Įsakymas dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. Sausio 6 d. Įsakymo Nr. ĮV-E-10 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo 2024-06-19 16:59:09 527.76 KB
Įsakymas dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. Įsakymo Nr. ĮV-E-428 „Dėl dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Visagino savivaldybės administracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m. 2024-06-19 16:59:09 491.57 KB
Atmintinė 2024-06-19 16:59:09 204.74 KB
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir įvertinimas Visagino savivaldybės biudžetinės įstaigos Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ 2024-06-19 16:59:09 459.09 KB
Apklausos dėl korupcinio pobūdžio apraiškų rezultatai 2024-06-19 16:59:09 52.99 KB
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Visagino savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas 2020 m. 2024-06-19 16:59:09 318.57 KB
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2024-06-19 16:59:09 1.12 KB
Privačių interesų deklaracija Atnaujinta Dydis
Elenos Čekienės privačių interesų deklaracija 2023-12-11 13:54:08 407.71 KB
Olgos Poteshkinos privačių interesų deklaracija 2023-12-11 13:53:20 28.4 KB
Taidos Kringileinės privačių interesų deklaracija 2023-12-11 13:54:47 409.11 KB
Žanos Vaitkuvienės-Ziminos privačių interesų deklaracija 2023-12-11 13:54:50 31.18 KB
Žydrės Baronaitės privačių interesų deklaracija 2023-12-11 13:54:52 30.46 KB
Svetlanos Tripuzovos privačių interesų deklaracija 2023-12-11 13:53:06 33.52 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų 2022–2024 metų prevencijos priemonių planas 2024-03-14 18:46:24 27.46 KB
2023 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita 2024-03-14 18:46:24 22.82 KB
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 2.07 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-12-14 10:56:33 7.7 MB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarka 2024-04-18 14:53:05 2.11 MB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Patalpų nuomos tvarkos aprašas 2024-04-18 14:53:05 198.44 KB
Ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso ne konkurso būdu organizavimo tvarka 2024-04-18 14:53:05 514.65 KB