Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Misija, vizija, prioritetai

Misija

 • Siekti įgyvendinti valstybės ir savivaldybės deleguotą užsakymą – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiką, puoselėjant jo galias, lemiančias asmenybės brandą bei sėkmingą integraciją į visuomenę.
 • Tenkinti Visagino miesto gyventojų, auginančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, poreikius teikiant kokybiškas švietimo, socialines, šeimos konsultavimo paslaugas.
 • Skatinti personalo motyvaciją tobulinti profesinę kompetenciją, atsižvelgiant į naujausius, pažangiausius mokslo reikalavimus.
 • Auginti, globoti, lavinti ir ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, suteikiant jiems galimybę tobulėti fiziškai ir dvasiškai, saugoti ir stiprinti jų sveikatą, padėti pasirengti mokyklai.
 • Puoselėti aukštaičių krašto tautines ir krikščioniškąsias tradicijas.
 • Padėti kitakalbiams išmokti lietuvių kalbą ir sėkmingai integruotis į Lietuvos gyvenimą.

Vizija

 • Lopšelis-darželis atvira, besimokanti, moderni ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurios ugdymo pagrindas tautinių ir dvasinių vertybių integracija į ugdymo procesą.

Darželio credo:

 • laimingi veidai; žvitrios akys;
 • palankus bendravimas;
 • ramūs tėvai;
 • nerimstantys pedagogai

Prioritetai

 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės užtikrinimas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualybę, raidą, sveikatą, šeimos poreikius.
 • Pilietinio, tautinio, krikščioniško ugdymo suderinimo plėtotė.
 • Mokytojų kompetencijos tobulinimas, pedagoginės, socialinės, edukacinės pagalbos šeimai gerinimas.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į lopšelį-darželį
 • Tėvams
 • Mokytojams