Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Priešmokyklinis ugdymas

Ugdymo grupės

Už priešmokyklinio ugdymo paslaugą lopšelyje-darželyje atsakinga

Žana Vaitkuvienė-Zimina Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

11.00 – 17.00

10.30 – 11.00

Antradienis

11.00 – 17.00 10.30 – 11.00

Trečiadienis

11.00 – 17.00 10.30 – 11.00

Ketvirtadienis

11.00 – 17.00 10.30 – 11.00
Penktadienis 11.00 – 17.00 10.30 – 11.00

Kontaktai Telefonas +370 386 74 828

El. paštas Rašyti

Informacija apie priešmokyklinį ugdymą

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo Bendrąja programa, Visagino savivaldybės Priešmokyklinių grupių darbo organizavimo modelių Visagino ikimokyklinio ugdymo įstaigose aprašu (Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. TS-127). Priešmokyklinio ugdymo Atnaujinta programa įgyvendinama rengiant grupių ugdomosios veiklos planus metams, teminius planus savaitei, naudojant integruotą mokymosi priemonių komplektą „Noriu į mokyklą“, parengtą pagal naują priešmokyklinio ugdymo programą.

Priešmokyklinės grupės darbas organizuojamas pagal pirmą modelį.  Priešmokyklinėje ugdymo grupėje veiklos trukmė – 10.30 val. per dieną nuo 7.00 val. iki  17.30 val. Grupėje sudaromos sąlygos vaiko poilsiui ir jo maitinimui. Grupėje dirba 1.5 etato priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir auklėtojo padėjėjas (1 etatas). Mokytojai dirba pagal direktoriaus patvirtintą darbo grafiką. Vaikui pagal poreikį teikiama švietimo pagalbos specialistų pagalba.

Į priešmokyklinio ugdymo turinį integruojama:

 • Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“.
 • Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa LIONS QUEST  „Laikas kartu“.
 • „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“.
 • Ikimokyklinio ugdymo įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“, RIUKKPA, „Sveika mokykla“ planai ir individuali sveikos gyvensenos programa „Sveikatos raktelis“.

Prioritetai:

Savarankiško, sveiką gyvenseną pripažįstančio vaiko ugdymas skiepijant jam meilę gimtajam kraštui ir lietuvių kalbos puoselėjimui.

Tikslas:

Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymo poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

Uždaviniai:

 1. Atpažinti kiekvieno vaiko ugdymo poreikius, kylančius iš asmenybės raidos tarpsnio, individualių raidos ypatumų, prigimtinių gebėjimų visumos ir sociokultūrinės aplinkos;
 2. Į vaiką ir jo vertybių ugdymą orientuotame, integraliame ugdymo procese tikslingai taikyti vaiko ir mokytojo sąveika grindžiamus mokymo(si) metodus, priemones;
 3. Organizuoti ugdymą derinant kryptingą mokytojo ir spontanišką vaiko veiklą, taikant patirtinio mokymo(si) metodus (projektus, tyrinėjimus, eksperimentavimą, pažintines išvykas, diskusijas ir kt.), pripažįstant žaidimą ir kasdienį vaiko gyvenimą grupėje kaip neatsiejamą ugdymo dalį;
 4. Sukurti 5–6 m. amžiaus vaikų ugdymui pritaikytą ir mokymąsi stimuliuojančią aplinką;
 5. Siekiant užtikrinti kiekvieno vaiko mokymosi sėkmę, sudaryti galimybę vaikams skirtingais būdais pademonstruoti pasiekimus bei daromą pažangą ir juos sistemingai fiksuoti, dokumentuoti, analizuoti, vertinti ir aptarti su tėvais (globėjais) ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis;
 6. Kurti ir plėtoti pasitikėjimu ir pagarba, aktyvia partneryste grindžiamą tikslingą bendradarbiavimą su tėvais (globėjais), švietimo pagalbos specialistais, pradinio ugdymo mokytojais ir kitais švietimo paslaugų tiekėjais.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į lopšelį-darželį
 • Tėvams
 • Mokytojams