Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Dažniausiai užduodami klausimai

  1. Kaip užregistruoti vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę?

Prašymai priimti vaikus į Visagino savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes pateikiami informacinėje sistemoje registruojami prašymai

Tėvai (globėjai), neturintys galimybių pateikti prašymo elektroniniu būdu informacinėje sistemoje, teikia pasirašytą prašymą el. paštu, registruotu paštu arba pildo prašymą įstaigoje.

  1. Kada sužinosime, ar vaikui skirta vieta ikimokyklinio ugdymo grupėje?

Vaikų priskyrimas į ikimokyklinio ugdymo grupes prasideda einamųjų metų balandžio 1 d. Grupės formuojamos einamųjų metų rugsėjo 1 d.

Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą švietimo įstaigoje pagrindinio vaikų priskyrimo į grupes metu pranešama telefonu ar elektroniniu paštu nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki birželio 15 d., papildomo vaikų priskyrimo į grupes metu – nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Į laisvas vietas jau sudarytose ikimokyklinio ugdymo grupėse vaikai priskiriami nuolat. Vaikai priskiriami į švietimo įstaigų grupes pradedant nuo vyriausio amžiaus vaikų grupių

  1. Gavome pranešimą apie vaikui skirtą vietą. Per kiek laiko turėtume kreiptis į švietimo įstaigą?

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą švietimo įstaigoje, privalo per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie skirtą vietą gavimo dienos, pasirašyti dvišalę sutartį (tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos vadovo) informacinėje sistemoje registruojami prašymai bei pateikti įstaigai vaiko gimimo įrašą liudijančio išrašo kopiją.

Tėvai (globėjai), negalintys dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.) pasirašyti mokymo sutarties per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie skirtą vietą švietimo įstaigoje gavimo dienos privalo raštu (elektroniniu paštu ar registruotu laišku) pranešti švietimo įstaigos vadovui apie mokymo sutarties pasirašymo bei dokumentų pateikimo datą. Data negali būti vėlesnė nei pirmoji mokymosi švietimo įstaigoje diena.

Nepasirašius mokymo sutarties per 10 darbo dienų vaikas netenka vietos švietimo įstaigoje ir informacinėje sistemoje prašymas panaikinamas.

Tėvai (globėjai) užtikrina privalomą profilaktinį vaikų sveikatos patikrinimą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir terminais.

  1. Ką svarbu žinoti?

Įstaiga – prašyme nurodyta pageidaujama lankyti švietimo įstaiga ar įstaigos skyrius (viena iš pasirinktų alternatyvų), vykdanti (-is) ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą. Vaikų priskyrimas ir priėmimas į švietimo įstaigą ir įstaigos skyrių (-ius) vykdomas atskirai. Pirmenybę suteikiančios sąlygos ir prašyme nurodyti prioritetai skaičiuojami kiekvienai iš prašyme nurodytų alternatyvų atskirai.

Vaikas ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas yra privalomas. Jo tikslas – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

  1. Atkreipiame dėmesį

Informacinėje sistemoje pateikto prašymo koregavimas keičiant pasirinktą (-as) švietimo įstaigą (- as), papildant nauja (-omis) įstaiga (-omis) vertinamas kaip naujo prašymo, naikinančio ankstesnįjį, užregistravimas.

Jei prašyme pirmu numeriu nurodytoje švietimo įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama antru numeriu nurodytoje įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų. Jei antru numeriu nurodytoje įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama trečiu numeriu nurodytoje įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų. Jeigu visose prašyme nurodytose švietimo įstaigose nėra laisvų vietų, prašymas lieka laukiančiųjų eilėje.

Jei vaikas patenka į vieną iš prašyme nurodytų švietimo įstaigų, tačiau pageidauja likti kitos alternatyviai pasirinktos (-ų) įstaigos (-ų) eilėje, tėvai (globėjai) turi apie tai informuoti informacinės sistemos tvarkytoją el. paštu laimonas.abarius@visaginas.lt ir (ar) švietimo įstaigą, kurioje skirta vieta vaikui, per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie skirtą vietą įstaigoje gavimo dienos. Jeigu neinformuoja, vaikas išbraukiamas iš alternatyviai pasirinktos (-ų) švietimo įstaigos (-ų) eilės.

Ne Savivaldybėje deklaruotų vaikų tėvų (globėjų) pateikti prašymai gali būti tenkinami tuo atveju, kai patenkinti visi Savivaldybėje deklaruotų vaikų tėvų (globėjų) prašymai.

  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Tėvams
  • Mokytojams