Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Apie lopšelį-darželį

Vaikystė – trumpa ir nepakartojama gyvenimo akimirka, kai pasaulyje viskas nežinoma, paslaptinga ir įdomu… „Būkime savimi“, – pasiūlytų vaikai, jeigu jie valdytų pasaulį. Nuoširdžiai liūdėkime ir nuoširdžiai džiaukimės. Vaikai visada mus supras, nes jie taip ir gyvena. Vaikystė – tai gyvenimas čia ir dabar…

Istorija

Vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ savo veiklą pradėjo 1985 m. sausio 15 d. Tai buvo šeštasis rusiškas darželis mieste. Nuo 1994 m. rugsėjo mėn. lopšelis-darželis reorganizuotas į lietuvišką, įstaiga pavaldi Visagino savivaldybei.

Darželiui nuo 2015 m. gruodžio mėn. vadovauja direktorė Elena Čekienė, turinti lII vadybinę kvalifikacinę kategoriją. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui nuo 1994 m. spalio mėn. paskirta Alytė Maldžiuvienė, turinti lII vadybinę kvalifikacinę kategoriją, priešmokyklinio ugdymo konsultantė.

Nuo pirmųjų lietuviško darželio veiklos žingsnių, jaunas ir darbštus kolektyvas stengėsi, kad įstaiga taptų lietuviškos kultūros židiniu, kurioje jaustųsi saugus ir mylimas kiekvienas vaikas. Prabėgę atkaklaus darbo ir ieškojimų metai džiugina savo rezultatais. Šiandien darželis jau turi savas etnokultūros puoselėjimo tradicijas: sukurta jauki lietuvių liaudies tradicijas atspindinti aplinka, individuali kiekvienoje grupėje, veikia vaikų ir suaugusiųjų folkloro būrelis „Seklytėlė“, etnokultūros studija „Močiutės gryčia“, įdomiai ir išradingai pažymimos tautinės ir kalendorinės šventės.

Kitakalbiai vaikai tiesiogiai bendraudami su bendraamžiais ir pedagogais išmoksta gražiai lietuviškai kalbėti, giliau susipažįsta su lietuvių papročiais, tradicijomis. Darželyje tautinis ugdymas sėkmingai derinamas su krikščio­nišku katalikišku. Lopšelyje-darželyje ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis individualia lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa „Vaivorykštė“.

Daug dėmesio skiriame vaikų saviraiškai per muziką, šokį, vaidybą, meninę veiklą kasdieni­nės ir papildomos veiklos metu. Tapo tradicija kasmet organizuoti „Teatro savaites“, kuriose aktyviai dalyvauja visų grupių pedagogai, vaikai ir jų tėveliai. Papildomai vaikai ugdomi ritminių šokių ir folkloro būreliuose. Vaikai turi galimybę lavinti konstrukcinius sugebėjimus, loginį mąstymą lego žaidimų kambaryje. Lopšelyje-darželyje įrengtos sporto, muzikos salės, veikia baseinas, masažo kabinetas, kur pagal gydytojo rekomendacijas vaikams atlie­kamas masažas. Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, pagalbą teikia logopedė, turinti logopedo metodininko kva­lifikacinę kategoriją. Šiuo metu darželyje veikia 11 grupių, kurias lanko 206 vaikai.

Mūsų rūpestis vaikų sveikata. Darželyje palankus emocinis psichologinis klimatas, atsižvelgiama į kie­kvieno vaiko individualias savybes, gyvenimo ritmą. Dvasinis ugdymas derinamas su fiziniu ugdymu. 2004 m. lopšelis-darželis buvo įtrauktas j sveikatą stiprinančių mokyklų projektą „Sveika mokykla“.

Darželyje dirba 23 pedagogai. Visi pedagogai turi pedagoginį išsilavinimą, yra atestuoti, nuolat siekiantys kaitos, naujovių įgyvendinimo, keliantys savo dalykinę ir kvalifikacinę kompetenciją. Gerąja darbo patirtimi pedagogai dalijasi su darželio ir miesto pedagogais organizuodami metodines die­nas, autorinius seminarus, kūrybiškai dalyvaudami klubo „Mažylis“ veikloje. Nuo 2004–2005 m. m. priešmokyklinio ugdymo pedagogės įgyvendina tarptautinę programą „Zipio draugai“. Vaikų ugdymas vyksta taikant kūrybinį kompleksinį ugdymo metodą, integruojant veiklas. Vaikų ir pedagoginė metodinė veikla dažnai planuojama projektiniu metodu.

Svarbiausi pedagoginės veiklos vertintojai, tėvai, vertina pedagogų geranoriškumą, taktą, kantrybę, kūrybiškumą. Siekiame, kad tėvai taptų partneriais visose darželio veiklos sferose.

Darželyje aktyviai veikia darželio taryba, grupių tėvų komitetai, mokytojų metodinė taryba, kurie rūpinasi darželio ugdomuoju procesu, materialinės bazės gerinimu, teikia pasiūlymus dėl lopšelio-darželio veiklos gerinimo.

  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į lopšelį-darželį
  • Tėvams
  • Mokytojams