Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge lopšelyje-darželyje dirba

Žana Vaitkuvienė-Zimina Specialioji pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pirmadienis

7.48 – 10.30

Antradienis

7.48 – 10.30

Trečiadienis

7.48 – 10.30

Ketvirtadienis

7.48 – 10.30
Penktadienis 7.48 – 10.30

Kontaktai Telefonas (8 386) 73 186

El. paštas Rašyti

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.

Uždaviniai

 • Pastebėti ir nustatyti vaikų specialiuosius ugdymosi  poreikius ir juos tenkinti.
 • Padėti sudaryti kuo palankesnes ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems vaikams, kurti saugią ir draugišką aplinką.
 • Diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į skirtingus vaikų ugdymosi poreikius bei gebėjimus.
 • Skatinti vaikų saviraišką, pasitikėjimą savimi, įtraukiant juos į grupinę veiklą.
 • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi  poreikių.

Specialiojo pedagogo funkcijos

 • Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą darželyje.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Visagino miesto švietimo pagalbos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, ir juos taiko.
 • Padeda specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas.
 • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti spec. poreikių vaikams ugdymosi turinį ir ugdymo priemones, individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias programas.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, spec. poreikių vaikų tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.

Dokumentai

Specialusis pedagogas Atnaujinta Dydis
Specialiojo ugdymo paslaugų teikimo aprašymas 2023-12-14 09:21:34 1.27 MB

 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į lopšelį-darželį
 • Tėvams
 • Mokytojams